Цей електронний магазин використовує файли cookie для надання послуг, персоналізації реклами та аналізу трафіку. Заява про використання файлів cookie

Záruka na tovar a reklamácie

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení a na tovar sa vo všeobecnosti vzťahuje dvojročná záručná doba.

Poškodenú zásielku /evidentné poškodenie či narušenie obalu zásielky/ je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní u kuriéra !!!Dodaný poškodený tovar, alebo nekompletnú zásielku, je potrebné reklamovať bezodkladne a ihneď po zistení chyby - najlepšie e-mailom (objednavky@armyshop.sk), alebo telefonicky  na číslo 0908 111 535. Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.

V prípade, že Vám dodaný tovar nevyhovuje, môžete ho do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky i bez udania dôvodu vrátiť späť a kupujúcemu sa najneskôr do 14 dní /po doručení tovaru späť do skladu a kontrole, že výrobok nie je poškodený/ vráti plná cena výrobku. Poplatky za vrátenie tovaru znáša kupujúci. Podmienkou pre vrátenie peňazí zákazníkovi je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený. Predávajúci túto skutočnosť preverí po prevzatí vrátenej zásielky. Cenu tovaru potom uhradí prevodom na účet zákazníka. Zákazník vracia tovar dodávateľovi obyčajnou zásielkou (nie dobierkou, zásielku však odporúčame poistiť pre prípad poškodenia alebo straty počas prepravy) na adresu podľa faktúry dodávateľa, alebo do predajne ARMY SHOP SK Zlaté Moravce. Zákazník s tovarom vždy musí vrátiť i originál faktúry !! dodávateľa (odporúčame urobiť si kópiu tejto faktúry pre vlastnú potrebu).

Reklamácie sa zasielajú na adresu expedičného skladu ARMY SHOP SK, Brehy /adresa na sprievodnej faktúre/, alebo osobne do predajne ARMY SHOP SK, Zlaté Moravce. Je vhodné priložiť jednoduchý  sprievodný list a uviesť, či si zákazník praje tovar opraviť, vymeniť za iný tovar, alebo vrátiť peniaze. V takom prípade treba uviesť aj číslo bankového účtu, na ktorý Vám budú vrátené peniaze, ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená.

 

Orgán štátneho dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, tel.048-4124969, 4151871, www.soi.sk

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

  1.          Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: objednavky@armyshop.sk     
  2.          Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3.          Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4.          Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5.          Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  6.          Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napríklad:
  7.          Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  8.          Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne, bez možnosti ich náhrady.
  •          ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
  •          ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a podobne.


Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

A. Právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva odstúpiť od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením a to e-mailom na adresu: armyshop@armyshop.sk, alebo listom na adresu skladu: ARMY SHOP SK, Brehy 104, 968 01 Nová Baňa.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy v závere tohoto textu.

B. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste nám uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu za tovar a náklady na doručenie tovaru k Vám. To sa nebude vzťahovať na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručovania, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bude vrátený tovar od Vás dodaný späť do nášho skladu. Úhrada bude prednostne uskutočnená poukázaním peňazí na Váš účet, alebo iným dohodnutým spôsobom a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša zákazník.

Zodpovedáte taktiež za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aké je primerane potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Toto by malo zodpovedať posúdeniu vhodnosti tovaru, ako keby ste si ho vyberali a odskúšali v predajni. Takže tovar musí zostať nový, nepoškodený, bez známok použitia. Tovar vraciate v pôvodnom balení a s ochrannými a obchodnými štítkami a visačkami, pokiaľ ich tovar pri kúpe obsahoval. Tovar musí byť vrátený aj s pôvodnou originálnou faktúrou - čo je daňovým dokladom /prípadne si urobte pre vlastnú potrebu jej fotokópiu/.FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

/Vyplňte a odošlite tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy/

ARMY SHOP SK

Brehy 104

968 01 Nová Baňa

tel. 045-6855255         e-mail: armyshop@armyshop.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

..........................................................................................................................................................................................................................................

Dátum prevzatia zásielky /tovaru/: ................................

Číslo faktúry: ............................................................

Meno a priezvisko kupujúceho: .........................................................

Adresa kupujúceho: ........................................................................

Peniaze za tovar žiadam vrátiť prevodom na účet číslo:

IBAN: ..............................................................................................................

 

..................................................                    ...................................................

                    dátum                                                                                  podpis